• Benvinguts al nostre aparador
Comerç de proximitat   CAT | ES

Política de privacitat

Política de privacitat

Responsable del tractament de les vostres dades: Associació de Comerciants de La Bordeta
Finalitat del tractament de les vostres dades: enviament d'informació sol·licitada, comunicacions sobre comandes i gestió de subscripcions.
Base jurídica per la qual es farà el tractament de dades seran l'execució d'un contracte o per consentiment de l'usuari.
Destinataris: no se cediran dades, excepte autorització expressa del mateix i per obligació de la normativa legal.
Drets A accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres detallats a la política de privadesa.
Procedència: Si no s'obtenen per part de l'interessat, cal informar-ne del seu origen, i de les categories.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

     Identitat: Associació de Comerciants de La Bordeta
     C.I.F.: G-25508763
     Adreça: Av. Pla d'Urgell, 28 Baixos - Lleida
     Telèfon: 646019161
     Email: aclabordeta@gmail.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

A efectes del que preveu la LOPD, Associació de Comerciants de La Bordeta us informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents:

Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari.
Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'usuari.
Realitzar totes aquelles activitats pròpies d'Associació de Comerciants de La Bordeta pel present avís legal ressenyades.
Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web via correu electrònic sempre que lusuari hagi donat el seu consentiment.
Compliment d'obligacions legals, incloent-hi, sense ànim limitatiu, la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals.

Associació de Comerciants de La Bordeta garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i les llibertats dels Usuaris.

BASE JURÍDICA

El detall de la base legal del tractament de dades pot tractar-se per l‟execució d‟un contracte, compliment d‟una obligació legal, interès públic o interès legítim, protecció d‟interessos vitals i consentiment de l‟interessat. En aquest darrer cas, l'usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

La seva informació personal serà emmagatzemada durant el termini de temps estrictament necessari per poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser demanada, seguint la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Es conservarà la vostra informació personal mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb vós, o mentre no exerceixi el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la recuperació.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

La base legal o legitimació per al tractament de les dades personals facilitades a través de la nostra pàgina web i/oa través dels diferents canals d'Atenció al Client, és el consentiment exprés que se sol·licita a l'Usuari mitjançant la conformitat i l'acceptació de la casella de “Política de Privadesa” als apartats de:

Formulari per deixar comentaris al nostre bloc
Formulari de registre com a nou usuari

L'Usuari té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment per al tractament de les dades personals facilitades, per a les quals ha atorgat la seva conformitat, sense que això pugui afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades personals sol·licitades són adequades i necessàries per, el compliment d'un contracte i/o relació comercial, el compliment de diferents obligacions legals. Per interès legítim, per exemple, per motius de prevenció del frau o per gestionar les sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que poguessin sorgir, amb el consentiment, per exemple, per a l'enviament d'ofertes especials. L'usuari no està obligat a facilitar-los, però la seva negativa pot limitar la capacitat de donar resposta a les consultes ia la formalització dels contractes de venda.

CESSIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

En alguns casos hem de comunicar la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder prestar-li el servei sol·licitat, per exemple, serveis de logística, transport i entrega, etc. Així mateix, hi ha empreses que ens presten un altre tipus de serveis com són: tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació), serveis financers, serveis d'auditoria, etc. Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme aquests serveis. Se'ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no la poden utilitzar de cap altra manera que aquella que els hem sol·licitat. En tots els casos, Associació de Comerciants de La Bordeta assumeix la responsabilitat per la informació personal que ens faciliti, i sol·licitem a aquelles empreses amb què compartim la vostra informació personal que apliquin el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres. Així mateix, la informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

DRETS DE L'USUARI EN EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Els usuaris podran exercir el dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades incorrectes, i si escau, sol·licitar-ne la supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser sol·licitats.

Els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa Associació de Comerciants de La Bordeta únicament els mantindrà per al compliment de les obligacions legals i administratives, defensa dels nostres interessos i drets, així com per a l'exercici o la defensa de reclamacions, sancions i responsabilitats.

Els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Associació de Comerciants de La Bordeta deixarà de realitzar el tractament de les vostres dades, excepte per motius legítims o per l'exercici en la defensa de possibles reclamacions, sancions i responsabilitats.

Els usuaris, així mateix, tindran la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals ha atorgat consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Els usuaris, igualment, tindran el dret a la portabilitat de les vostres dades personals, en qualsevol moment.

Els usuaris, podran exercir tots els drets relacionats anteriorment, en els termes i condicions que estan previstos a la vigent legislació, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a Associació de Comerciants de La Bordeta, amb domicili a l'av. Pla d'Urgell, 28 Baixos - Lleida, o també mitjançant un enviament d'un correu electrònic a l'adreça aclabordeta@gmail.com

Les sol·licituds tramitades per email, s'han de fer des de la mateixa adreça electrònica registrada pel sol·licitant.

En ambdós casos l'Usuari, per exercir els drets esmentats i amb la finalitat d'oferir garanties de la seva identificació, haurà d'adjuntar a la seva sol·licitud còpia del Document Nacional d'Identitat o, si escau, Número d'Identificació d'Estrangers, en vigor.

Així mateix, si l'Usuari considera que les seves dades han estat tractades de manera inadequada, té el dret a presentar una reclamació oa l'obtenció d'una major informació dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (c/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.és).

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Recaptem dades personals quan vostè contacta amb nosaltres a través de la nostra web o per telèfon o mitjançant documents en paper, quan sol·licita un pressupost, contracta un servei, quan emplena una sol·licitud de comanda, emplena un qüestionari, participa en un concurs, etc. La informació personal que sol·licitem de vostè és: nom i cognoms, domicili, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte. En cap cas, per a cap finalitat, no es recolliran dades de característiques personals, acadèmiques i professionals, detalls d'ocupació, circumstàncies socials o econòmiques.

Informació que recollim de les vostres visites a la nostra web:

Recollim i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè vostè ens faciliti aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant a la nostra web. La informació que demanem inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) del dispositiu que esteu usant, el programa de navegació que utilitza, el vostre sistema operatiu, la data i hora de l'accés, l'adreça d'Internet de la web per la qual va accedir a la nostra web i com utilitza la nostra web per saber el temps de càrrega de la nostra web, com s'utilitza, el nombre de visites a les diferents seccions i el tipus d'informació que més atreu als visitants. També ajuda a identificar si la web funciona correctament, i si detectem errors o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment del nostre web, per poder oferir un millor servei a tots els usuaris. Aquesta informació es recull a través de cookies, per a més informació consulteu la nostra política de cookies.

En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que mitjançant l'emplenament del present formulari les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Associació de Comerciants de La Bordeta, per tal de gestionar, administrar i mantenir els serveis prestats i/o contractats, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa i els seus serveis.

Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

D'acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos a Associació de Comerciants de La Bordeta - Av. Pla d'Urgell, 28 Baixos - Lleida (Espanya), o enviant un correu electrònic a aclabordeta@gmail.com, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei . Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets s'han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

Aquests drets són personalíssims i seran exercits per linteressat, sense altres limitacions que les que prevegi la legislació aplicable. No obstant això, pot actuar el representant legal de l'usuari interessat quan aquest es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibiliti l'exercici personal dels mateixos, sempre que hi hagi representació expressa autoritzada pel titular de la dada.

Serà possible el procediment de cancel·lació de la dada en cas de titulars morts per part dels familiars o exercici del dret d'accés en cas de defunció de l'afectat.

Vostè podrà exercir el dret d'accés mitjançant petició o sol·licitud adreçada a Associació de Comerciants de La Bordeta com a Responsable del Tractament, fent constar-hi la seva identificació i el fitxer o fitxers a consultar. Lexercici daquest dret es podrà exercitar amb una periodicitat anual, llevat dinterès legítim acreditat.

Associació de Comerciants de La Bordeta, únicament denegarà l'accés quan la sol·licitud sigui formulada per persona diferent de l'afectat o quan l'exercici sigui contrari als termes establerts a la legislació vigent.

Si la resolució és estimatòria, l'accés es farà efectiu en el termini dels deu dies següents a la notificació d'aquella. La informació, sigui quin sigui el suport en què sigui facilitada, es donarà de forma llegible i intel·ligible, prèvia transcripció en clar de les dades del fitxer, si escau.

La informació comprendrà les dades de base de l'afectat i els resultants de qualsevol elaboració o procés informàtics, així com l'origen de les dades, els cessionaris d'aquestes i l'especificació dels usos i finalitats concrets per als quals es van emmagatzemar les dades.

Quan l'accés als fitxers revelés que les dades de l'afectat són inexactes o incomplets, inadequats o excessius, podreu sol·licitar-ne la rectificació o, si escau, cancel·lació.

La rectificació, cancel·lació i/o oposició es farà efectiva pel responsable del fitxer dins dels deu dies següents al de la recepció de la sol·licitud. Aquesta sol·licitud de rectificació o de cancel·lació es farà mitjançant correu electrònic.

En cas que el Responsable del Fitxer consideri que no és procedent accedir al que sol·licita l'afectat, li ho comunicarà exposant els motius i dins el termini assenyalat a l'apartat anterior.

En els casos en què, si és procedent la cancel·lació de les dades, no sigui possible la seva extinció física, tant per raons tècniques com per causa del suport informàtic utilitzat, Associació de Comerciants de La Bordeta procedirà al bloqueig de les dades, amb la finalitat de impedir-ne la utilització posterior, fins a la completa eliminació dels sistemes d'informació.

La Bordeta Associa't

ASSOCIA'T

Dins de l'Associació de Comerciants tenim com la màxima prioritat el vetllar pels interessos de tot el comerç del barri de la Bordeta de Lleida.

La Bordeta Associa't

QUÈ FEM

L'Associació de Comerciants de la Bordeta, pretén ser un vincle actiu entre els seus socis i l'Administració en la recerca d'objectius per al sector econòmic i comercial.

La Bordeta Associa't

SOBRE NOSALTRES

Des de 2000 promocionant el comerç del barri de la Bordeta i millorant la difusió de la seva oferta en tot el seu conjunt.